SK CZ

Obchodní podmínky a Kontaktní informace | Tribulus-kotvicnik.sk

  • AKCE 3bal | KIWU UWKI - Kotvičník zemní | Tribulus Terrestris | kapsle 3x120 cps | 90% extrakt
  • BlueFertil – 600mg | 120 cps | doplněk stravy pro zlepšení plodnosti a potence muže
  • AKCE 3bal | KIWU UWKI - Kotvičník zemní | Tribulus Terrestris | kapsle 3x120 cps | 90% extrakt
  • Předchozí
  • Další

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupu-jícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.tribulus-eshop.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.tribulus-eshop.cz je QPG spol. s r.o. se sídlem Námestie sv. Mikuláša 1733/24A, Stará Ľubovňa, 06401, Slovenská republika IČO: 44540639, IČ DPH: SK2022729247. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, oddíl Sro, vložka číslo 21007/P. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného vý-konu svého povolání.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět další úkony, které webové rozhraní umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů nebo zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zů-stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné sle-vy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, le-daže Prodávající uvede výslovně jinak.

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a ne-jedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Kupující provádí objednávání zboží:
- prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo
- přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním formuláře či jinak), nebo
- prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího, nebo
- prostřednictvím telefonické objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.

Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou ad-resu).

Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Objednat zboží". Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky"), jež je Prodá-vajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupu-jícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím ob-jednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neově-řenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objed-návce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní ce-nou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uve-dená v objednávce a v jejím přijetí.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ce-ny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupují-címu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin od jejího podání telefonicky nebo emai-lovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající má nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 

4. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.

Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři.

Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrany osobních dat.

 

5. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.

Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží.

Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.tribulus-eshop.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.

 

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýka zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.

Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.

 

7. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.tribulus-eshop.cz 

8. Platební podmínky

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném pří-padě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je pova-žován za zálohovou platbu na kupní cenu.

Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupu-jící přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na poboč-ce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.

 

9. Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.

Každá reklamace musí obsahovat
- číslo objednávky
- popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
- kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zá-kazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodbor-ným používáním ze strany zákazníka.

 

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupu-jícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v sou-ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na in-ternetových stránkách www.tribulus-kotvicnik.sk v sekci „Váš účet".

Zadání Vašich osobních údajů Vám umožní
- nakupovat pohodlněji a rychleji
- možnost získání zákaznické slevy na odebírané zboží
- ukládat položky do Vašeho nákupního košíku
- zobrazovat historii Vašich nákupů
- získávat informace o novinkách emailem

Zadání Vašich osobních údajů nám slouží k
- realizaci dodání Vámi objednaného zboží
- realizaci a zúčtování Vaší platby
- možnosti komunikace s Vámi
- vyřizování reklamací
- zkvalitnění našich služeb
- poskytování zákaznických slev na zboží
- možnosti vracet se k Vašim objednávkám
- jednoduché identifikaci v systému

 

11. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního pro-cesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadá-vání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

QPG spol. s r.o.
Námestie sv. Mikuláša 1733/24A
Stará Ľubovňa, 064 01
Slovenská Republika

IČO: 44540639
IČ DPH: SK2022729247
Email: info@tribulus-eshop.cz
Web: www.tribulus-eshop.cz

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info